کاربرد گازها در صنایع

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گازهای کاربردی در دانشگاه‌ها

سپهر گاز کاویان تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و طبی برای دانشگاه ها و آزمایشگاههای تخصصی و MRI بصورت سیلندر کپسول آماده ارائه خدمت می باشد.
گازهای مورد مصرف به شرح ذیل می باشد :

گاز نیتروژن | گاز نیتروژن صنعتی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99 و99.999 و99.9995و99.9999 Nitrogen Gas | N2 | | رگلاتور نیتروژن کسولد | رگلاتور نیتروژن دراستار | رگلاتور نیتروژن هریس | رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور نیتروژن گلور

گاز اکسیژن | گاز اکسیژن صنعتی | گاز اکسیژن طبی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و 99.9 و99.999 و99.9995و99.9999 |Oxygen Gas | O2 | رگلاتور اکسیژن کسولد | رگلاتور اکسیژن دراستار | رگلاتور اکسیژن هریس | رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور اکسیژن گلور

گاز آرگون | گاز آرگون صنعتی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 Argon Gas | AR | | رگلاتور آرگون کسولد | رگلاتور آرگون دراستار | رگلاتور آرگون هریس | رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور آرگون گلور

گاز هلیوم | گاز هلیم | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Helium Gas | HE | | رگلاتور هلیوم کسولد | رگلاتور هلیوم دراستار | رگلاتور هلیم هریس | رگلاتور هلیم هرکولس | رگلاتور هلیم گلور

گاز نیتروز اکساید | گاز نیتروس اکساید|گاز نیتروس اکساید طبی | گاز نیتروس اکساید خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید99و99.9 و99.5 Nitrous Oxide | N2O | | رگلاتور نیتروز اکساید کسولد | رگلاتور نیتروس اکساید دراستار | رگلاتور نیتروس اکساید هریس | رگلاتور نیتروس اکساید هرکولس | رگلاتور نیتروس اکساید گلور

نیتروژن مایع | نیتروژن مایع صنعتی| نیتروژن مایع خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید 99.9 و99.999 و99.9995 | Liquid Nitrogen | N2|
گاز دی اکسید کربن | گاز دی اکسید کربن طبی | گاز دی اکسید کربن صنعتی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و 99.99 و 99.999و99.9995 |CO2 | Carbon dioxide| رگلاتور دی اکسید کربن کسولد | رگلاتور دی اکسید کربن دراستار | رگلاتور دی اکسید کربن هریس | رگلاتور دی اکسید کربن هرکولس | رگلاتور

دی اکسید کربن گلور

گاز هیدروژن | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گاز هیدروژن صنعتی | گرید 99.9995 و 99.999 و99.9999 |H2 | Hydrogen | رگلاتور هیدروژن کسولد | رگلاتور هیدروژن دراستار | رگلاتور هیدروژن هریس | رگلاتور هیدروژن هرکولس | رگلاتور هیدروژن گلور

گاز استیلن | گاز استیلن صنعتی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و99.6 و99.5 |C2H2 |Acetylene| رگلاتور استیلن کسولد | رگلاتور استیلن دراستار | رگلاتور استیلن هریس | رگلاتور استیلن هرکولس | رگلاتور استیلن گلور

گاز هوای خشک |گاز هوای سنتر | گاز هوای خشک صنعتی | گاز هوای خشک آزمایشگاهی | گاز هوای خشک خالص ازمایشگاهی وارداتی |گرید 99.99 و 99.999 | Z.AIR | رگلاتور هوای خشک کسولد | رگلاتور هوای خشک دراستار | رگلاتور هوای خشک هریس | رگلاتور هوای خشک هرکولس | رگلاتور هوای خشک گلور

گاز ترکیبی P10 | مخلوط گاز پیتن | گاز پی تن | گاز آرگو متان| گاز کالیبراسیون |Calibration gas p10

کالیبراسیون | گازهای کالیبراسیون|کاربرد گازهای کالیبراسیون | گازهای ترکیبی وکالیبراسیون |مخلوط های گازی| گازهای مخلوط |کاربرد گازهای مخلوط | مخلوط های گازی و گاز میکس وارداتی

کیفیت محصول سپهر گاز کاویان

می دانیم که در دنیایی متغیر زندگی می کنیم. این تغییرات می تواند به گونه های مختلفی مطرح گردد مانند تغییرات زمانی- مکانی- فرهنگی اجتماعی و...... این تغییر همواره همراه ما بوده و باید یا آن را پذیرفته و همگام با آن شویم یا در مقابل آن مقاومت کنیم.
شرکت سپهر گاز کاویان با میزان توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان بصورت کارا بحث کیفیت محصول خود را ملاک میداند و براین تلاش است که با تلاش روز افزون کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشد .
کیفیت در همه ابعاد سازمان(بازاریابی تحقیق و توسعه طراحی و تولید محصول و خدمات پس از فروش)مصداق دارد.پس ایجاد تغییر چه در داخل سازمان چه در خارج ان بهبود کیفیت محصول را می طلبد.
شرکت سپهر گاز کاویان با تطبیق بر استاندارد ، تطبیق با کاربرد ، تطبیق با هزینه ، تطبیق با نیازهای پنهان خواهان کسب رضایتمندی و حفظ کلیه مشتریان خود می باشد.
سپهر گاز کاویان کیفیت را انطباق با نیازهای و خواسته های حال و آینده مشتری می نماید.ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گازهای کاربردی در صنایع حفاری

سپهر گاز کاویان تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و طبی برای دانشگاه ها و آزمایشگاههای تخصصی و MRI بصورت سیلندر کپسول آماده ارائه خدمت می باشد.
گازهای مورد مصرف به شرح ذیل می باشد :

گاز نیتروژن | گاز نیتروژن صنعتی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99 و99.999 و99.9995و99.9999 Nitrogen Gas | N2 | | رگلاتور نیتروژن کسولد | رگلاتور نیتروژن دراستار | رگلاتور نیتروژن هریس | رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور نیتروژن گلور

گاز اکسیژن | گاز اکسیژن صنعتی | گاز اکسیژن طبی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و 99.9 و99.999 و99.9995و99.9999 |Oxygen Gas | O2 | رگلاتور اکسیژن کسولد | رگلاتور اکسیژن دراستار | رگلاتور اکسیژن هریس | رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور اکسیژن گلور

گاز آرگون | گاز آرگون صنعتی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 Argon Gas | AR | | رگلاتور آرگون کسولد | رگلاتور آرگون دراستار | رگلاتور آرگون هریس | رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور آرگون گلور

گاز هلیوم | گاز هلیم | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Helium Gas | HE | | رگلاتور هلیوم کسولد | رگلاتور هلیوم دراستار | رگلاتور هلیم هریس | رگلاتور هلیم هرکولس | رگلاتور هلیم گلور

گاز نیتروز اکساید | گاز نیتروس اکساید|گاز نیتروس اکساید طبی | گاز نیتروس اکساید خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید99و99.9 و99.5 Nitrous Oxide | N2O | | رگلاتور نیتروز اکساید کسولد | رگلاتور نیتروس اکساید دراستار | رگلاتور نیتروس اکساید هریس | رگلاتور نیتروس اکساید هرکولس | رگلاتور نیتروس اکساید گلور

نیتروژن مایع | نیتروژن مایع صنعتی| نیتروژن مایع خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید 99.9 و99.999 و99.9995 | Liquid Nitrogen | N2|
گاز دی اکسید کربن | گاز دی اکسید کربن طبی | گاز دی اکسید کربن صنعتی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و 99.99 و 99.999و99.9995 |CO2 | Carbon dioxide| رگلاتور دی اکسید کربن کسولد | رگلاتور دی اکسید کربن دراستار | رگلاتور دی اکسید کربن هریس | رگلاتور دی اکسید کربن هرکولس | رگلاتور

دی اکسید کربن گلور

گاز هیدروژن | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گاز هیدروژن صنعتی | گرید 99.9995 و 99.999 و99.9999 |H2 | Hydrogen | رگلاتور هیدروژن کسولد | رگلاتور هیدروژن دراستار | رگلاتور هیدروژن هریس | رگلاتور هیدروژن هرکولس | رگلاتور هیدروژن گلور

گاز استیلن | گاز استیلن صنعتی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و99.6 و99.5 |C2H2 |Acetylene| رگلاتور استیلن کسولد | رگلاتور استیلن دراستار | رگلاتور استیلن هریس | رگلاتور استیلن هرکولس | رگلاتور استیلن گلور

گاز هوای خشک |گاز هوای سنتر | گاز هوای خشک صنعتی | گاز هوای خشک آزمایشگاهی | گاز هوای خشک خالص ازمایشگاهی وارداتی |گرید 99.99 و 99.999 | Z.AIR | رگلاتور هوای خشک کسولد | رگلاتور هوای خشک دراستار | رگلاتور هوای خشک هریس | رگلاتور هوای خشک هرکولس | رگلاتور هوای خشک گلور

گاز ترکیبی P10 | مخلوط گاز پیتن | گاز پی تن | گاز آرگو متان| گاز کالیبراسیون |Calibration gas p10

کالیبراسیون | گازهای کالیبراسیون|کاربرد گازهای کالیبراسیون | گازهای ترکیبی وکالیبراسیون |مخلوط های گازی| گازهای مخلوط |کاربرد گازهای مخلوط | مخلوط های گازی و گاز میکس وارداتی

کیفیت محصول سپهر گاز کاویان

می دانیم که در دنیایی متغیر زندگی می کنیم. این تغییرات می تواند به گونه های مختلفی مطرح گردد مانند تغییرات زمانی- مکانی- فرهنگی اجتماعی و...... این تغییر همواره همراه ما بوده و باید یا آن را پذیرفته و همگام با آن شویم یا در مقابل آن مقاومت کنیم.
شرکت سپهر گاز کاویان با میزان توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان بصورت کارا بحث کیفیت محصول خود را ملاک میداند و براین تلاش است که با تلاش روز افزون کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشد .
کیفیت در همه ابعاد سازمان(بازاریابی تحقیق و توسعه طراحی و تولید محصول و خدمات پس از فروش)مصداق دارد.پس ایجاد تغییر چه در داخل سازمان چه در خارج ان بهبود کیفیت محصول را می طلبد.
شرکت سپهر گاز کاویان با تطبیق بر استاندارد ، تطبیق با کاربرد ، تطبیق با هزینه ، تطبیق با نیازهای پنهان خواهان کسب رضایتمندی و حفظ کلیه مشتریان خود می باشد.
سپهر گاز کاویان کیفیت را انطباق با نیازهای و خواسته های حال و آینده مشتری می نماید.ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گاز مصرفی صنایع فولادی و معدنی

سپهر گاز کاویان تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و طبی برای صنایع فولادی و معدنی و آزمایشگاههای تخصصی و MRI بصورت سیلندر کپسول آماده ارائه خدمت می باشد.
گازهای مورد مصرف به شرح ذیل می باشد :

گاز نیتروژن | گاز نیتروژن صنعتی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99 و99.999 و99.9995و99.9999 Nitrogen Gas | N2 | | رگلاتور نیتروژن کسولد | رگلاتور نیتروژن دراستار | رگلاتور نیتروژن هریس | رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور نیتروژن گلور

گاز اکسیژن | گاز اکسیژن صنعتی | گاز اکسیژن طبی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و 99.9 و99.999 و99.9995و99.9999 |Oxygen Gas | O2 | رگلاتور اکسیژن کسولد | رگلاتور اکسیژن دراستار | رگلاتور اکسیژن هریس | رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور اکسیژن گلور

گاز آرگون | گاز آرگون صنعتی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 Argon Gas | AR | | رگلاتور آرگون کسولد | رگلاتور آرگون دراستار | رگلاتور آرگون هریس | رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور آرگون گلور

گاز هلیوم | گاز هلیم | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Helium Gas | HE | | رگلاتور هلیوم کسولد | رگلاتور هلیوم دراستار | رگلاتور هلیم هریس | رگلاتور هلیم هرکولس | رگلاتور هلیم گلور

گاز نیتروز اکساید | گاز نیتروس اکساید|گاز نیتروس اکساید طبی | گاز نیتروس اکساید خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید99و99.9 و99.5 Nitrous Oxide | N2O | | رگلاتور نیتروز اکساید کسولد | رگلاتور نیتروس اکساید دراستار | رگلاتور نیتروس اکساید هریس | رگلاتور نیتروس اکساید هرکولس | رگلاتور نیتروس اکساید گلور

نیتروژن مایع | نیتروژن مایع صنعتی| نیتروژن مایع خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید 99.9 و99.999 و99.9995 | Liquid Nitrogen | N2|

گاز دی اکسید کربن | گاز دی اکسید کربن طبی | گاز دی اکسید کربن صنعتی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و 99.99 و 99.999و99.9995 |CO2 | Carbon dioxide| رگلاتور دی اکسید کربن کسولد | رگلاتور دی اکسید کربن دراستار | رگلاتور دی اکسید کربن هریس | رگلاتور دی اکسید کربن هرکولس | رگلاتور

دی اکسید کربن گلور

گاز هیدروژن | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گاز هیدروژن صنعتی | گرید 99.9995 و 99.999 و99.9999 |H2 | Hydrogen | رگلاتور هیدروژن کسولد | رگلاتور هیدروژن دراستار | رگلاتور هیدروژن هریس | رگلاتور هیدروژن هرکولس | رگلاتور هیدروژن گلور

گاز استیلن | گاز استیلن صنعتی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و99.6 و99.5 |C2H2 |Acetylene| رگلاتور استیلن کسولد | رگلاتور استیلن دراستار | رگلاتور استیلن هریس | رگلاتور استیلن هرکولس | رگلاتور استیلن گلور

گاز هوای خشک |گاز هوای سنتر | گاز هوای خشک صنعتی | گاز هوای خشک آزمایشگاهی | گاز هوای خشک خالص ازمایشگاهی وارداتی |گرید 99.99 و 99.999 | Z.AIR | رگلاتور هوای خشک کسولد | رگلاتور هوای خشک دراستار | رگلاتور هوای خشک هریس | رگلاتور هوای خشک هرکولس | رگلاتور هوای خشک گلور

گاز ترکیبی P10 | مخلوط گاز پیتن | گاز پی تن | گاز آرگو متان| گاز کالیبراسیون |Calibration gas p10

کالیبراسیون | گازهای کالیبراسیون|کاربرد گازهای کالیبراسیون | گازهای ترکیبی وکالیبراسیون |مخلوط های گازی| گازهای مخلوط |کاربرد گازهای مخلوط | مخلوط های گازی و گاز میکس وارداتی

کیفیت محصول سپهر گاز کاویان

می دانیم که در دنیایی متغیر زندگی می کنیم. این تغییرات می تواند به گونه های مختلفی مطرح گردد مانند تغییرات زمانی- مکانی- فرهنگی اجتماعی و...... این تغییر همواره همراه ما بوده و باید یا آن را پذیرفته و همگام با آن شویم یا در مقابل آن مقاومت کنیم.
شرکت سپهر گاز کاویان با میزان توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان بصورت کارا بحث کیفیت محصول خود را ملاک میداند و براین تلاش است که با تلاش روز افزون کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشد .
کیفیت در همه ابعاد سازمان(بازاریابی تحقیق و توسعه طراحی و تولید محصول و خدمات پس از فروش)مصداق دارد.پس ایجاد تغییر چه در داخل سازمان چه در خارج ان بهبود کیفیت محصول را می طلبد.
شرکت سپهر گاز کاویان با تطبیق بر استاندارد ، تطبیق با کاربرد ، تطبیق با هزینه ، تطبیق با نیازهای پنهان خواهان کسب رضایتمندی و حفظ کلیه مشتریان خود می باشد.
سپهر گاز کاویان کیفیت را انطباق با نیازهای و خواسته های حال و آینده مشتری می نماید.ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مصرف گاز پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

سپهر گاز کاویان تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و طبی برای صنایع پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای تخصصی و MRI بصورت سیلندر کپسول آماده ارائه خدمت می باشد.
گازهای مورد مصرف به شرح ذیل می باشد :

گاز نیتروژن | گاز نیتروژن صنعتی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99 و99.999 و99.9995و99.9999 Nitrogen Gas | N2 | | رگلاتور نیتروژن کسولد | رگلاتور نیتروژن دراستار | رگلاتور نیتروژن هریس | رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور نیتروژن گلور

گاز اکسیژن | گاز اکسیژن صنعتی | گاز اکسیژن طبی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و 99.9 و99.999 و99.9995و99.9999 |Oxygen Gas | O2 | رگلاتور اکسیژن کسولد | رگلاتور اکسیژن دراستار | رگلاتور اکسیژن هریس | رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور اکسیژن گلور

گاز آرگون | گاز آرگون صنعتی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 Argon Gas | AR | | رگلاتور آرگون کسولد | رگلاتور آرگون دراستار | رگلاتور آرگون هریس | رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور آرگون گلور

گاز هلیوم | گاز هلیم | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Helium Gas | HE | | رگلاتور هلیوم کسولد | رگلاتور هلیوم دراستار | رگلاتور هلیم هریس | رگلاتور هلیم هرکولس | رگلاتور هلیم گلور

گاز نیتروز اکساید | گاز نیتروس اکساید|گاز نیتروس اکساید طبی | گاز نیتروس اکساید خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید99و99.9 و99.5 Nitrous Oxide | N2O | | رگلاتور نیتروز اکساید کسولد | رگلاتور نیتروس اکساید دراستار | رگلاتور نیتروس اکساید هریس | رگلاتور نیتروس اکساید هرکولس | رگلاتور نیتروس اکساید گلور

نیتروژن مایع | نیتروژن مایع صنعتی| نیتروژن مایع خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید 99.9 و99.999 و99.9995 | Liquid Nitrogen | N2|

گاز دی اکسید کربن | گاز دی اکسید کربن طبی | گاز دی اکسید کربن صنعتی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و 99.99 و 99.999و99.9995 |CO2 | Carbon dioxide| رگلاتور دی اکسید کربن کسولد | رگلاتور دی اکسید کربن دراستار | رگلاتور دی اکسید کربن هریس | رگلاتور دی اکسید کربن هرکولس | رگلاتور

دی اکسید کربن گلور

گاز هیدروژن | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گاز هیدروژن صنعتی | گرید 99.9995 و 99.999 و99.9999 |H2 | Hydrogen | رگلاتور هیدروژن کسولد | رگلاتور هیدروژن دراستار | رگلاتور هیدروژن هریس | رگلاتور هیدروژن هرکولس | رگلاتور هیدروژن گلور

گاز استیلن | گاز استیلن صنعتی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و99.6 و99.5 |C2H2 |Acetylene| رگلاتور استیلن کسولد | رگلاتور استیلن دراستار | رگلاتور استیلن هریس | رگلاتور استیلن هرکولس | رگلاتور استیلن گلور

گاز هوای خشک |گاز هوای سنتر | گاز هوای خشک صنعتی | گاز هوای خشک آزمایشگاهی | گاز هوای خشک خالص ازمایشگاهی وارداتی |گرید 99.99 و 99.999 | Z.AIR | رگلاتور هوای خشک کسولد | رگلاتور هوای خشک دراستار | رگلاتور هوای خشک هریس | رگلاتور هوای خشک هرکولس | رگلاتور هوای خشک گلور

گاز ترکیبی P10 | مخلوط گاز پیتن | گاز پی تن | گاز آرگو متان| گاز کالیبراسیون |Calibration gas p10

کالیبراسیون | گازهای کالیبراسیون||کاربرد گازهای کالیبراسیون | گازهای ترکیبی وکالیبراسیون |مخلوط های گازی| گازهای مخلوط |کاربرد گازهای مخلوط | مخلوط های گازی و گاز میکس وارداتی

کیفیت محصول سپهر گاز کاویان

می دانیم که در دنیایی متغیر زندگی می کنیم. این تغییرات می تواند به گونه های مختلفی مطرح گردد مانند تغییرات زمانی- مکانی- فرهنگی اجتماعی و...... این تغییر همواره همراه ما بوده و باید یا آن را پذیرفته و همگام با آن شویم یا در مقابل آن مقاومت کنیم.
شرکت سپهر گاز کاویان با میزان توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان بصورت کارا بحث کیفیت محصول خود را ملاک میداند و براین تلاش است که با تلاش روز افزون کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشد .
کیفیت در همه ابعاد سازمان(بازاریابی تحقیق و توسعه طراحی و تولید محصول و خدمات پس از فروش)مصداق دارد.پس ایجاد تغییر چه در داخل سازمان چه در خارج ان بهبود کیفیت محصول را می طلبد.
شرکت سپهر گاز کاویان با تطبیق بر استاندارد ، تطبیق با کاربرد ، تطبیق با هزینه ، تطبیق با نیازهای پنهان خواهان کسب رضایتمندی و حفظ کلیه مشتریان خود می باشد.
سپهر گاز کاویان کیفیت را انطباق با نیازهای و خواسته های حال و آینده مشتری می نماید.ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گاز های کاربردی در پالایشگاه نفت و گاز

سپهر گاز کاویان تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و طبی برای صنایع پالایشگاه نفت و گاز و آزمایشگاههای تخصصی و MRI بصورت سیلندر کپسول آماده ارائه خدمت می باشد.
گازهای مورد مصرف به شرح ذیل می باشد :

گاز نیتروژن | گاز نیتروژن صنعتی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99 و99.999 و99.9995و99.9999 Nitrogen Gas | N2 | | رگلاتور نیتروژن کسولد | رگلاتور نیتروژن دراستار | رگلاتور نیتروژن هریس | رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور نیتروژن گلور

گاز اکسیژن | گاز اکسیژن صنعتی | گاز اکسیژن طبی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و 99.9 و99.999 و99.9995و99.9999 |Oxygen Gas | O2 | رگلاتور اکسیژن کسولد | رگلاتور اکسیژن دراستار | رگلاتور اکسیژن هریس | رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور اکسیژن گلور

گاز آرگون | گاز آرگون صنعتی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 Argon Gas | AR | | رگلاتور آرگون کسولد | رگلاتور آرگون دراستار | رگلاتور آرگون هریس | رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور آرگون گلور

گاز هلیوم | گاز هلیم | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Helium Gas | HE | | رگلاتور هلیوم کسولد | رگلاتور هلیوم دراستار | رگلاتور هلیم هریس | رگلاتور هلیم هرکولس | رگلاتور هلیم گلور

گاز نیتروز اکساید | گاز نیتروس اکساید|گاز نیتروس اکساید طبی | گاز نیتروس اکساید خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید99و99.9 و99.5 Nitrous Oxide | N2O | | رگلاتور نیتروز اکساید کسولد | رگلاتور نیتروس اکساید دراستار | رگلاتور نیتروس اکساید هریس | رگلاتور نیتروس اکساید هرکولس | رگلاتور نیتروس اکساید گلور

نیتروژن مایع | نیتروژن مایع صنعتی| نیتروژن مایع خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید 99.9 و99.999 و99.9995 | Liquid Nitrogen | N2|

گاز دی اکسید کربن | گاز دی اکسید کربن طبی | گاز دی اکسید کربن صنعتی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و 99.99 و 99.999و99.9995 |CO2 | Carbon dioxide| رگلاتور دی اکسید کربن کسولد | رگلاتور دی اکسید کربن دراستار | رگلاتور دی اکسید کربن هریس | رگلاتور دی اکسید کربن هرکولس | رگلاتور

دی اکسید کربن گلور

گاز هیدروژن | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گاز هیدروژن صنعتی | گرید 99.9995 و 99.999 و99.9999 |H2 | Hydrogen | رگلاتور هیدروژن کسولد | رگلاتور هیدروژن دراستار | رگلاتور هیدروژن هریس | رگلاتور هیدروژن هرکولس | رگلاتور هیدروژن گلور

گاز استیلن | گاز استیلن صنعتی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و99.6 و99.5 |C2H2 |Acetylene| رگلاتور استیلن کسولد | رگلاتور استیلن دراستار | رگلاتور استیلن هریس | رگلاتور استیلن هرکولس | رگلاتور استیلن گلور

گاز هوای خشک |گاز هوای سنتر | گاز هوای خشک صنعتی | گاز هوای خشک آزمایشگاهی | گاز هوای خشک خالص ازمایشگاهی وارداتی |گرید 99.99 و 99.999 | Z.AIR | رگلاتور هوای خشک کسولد | رگلاتور هوای خشک دراستار | رگلاتور هوای خشک هریس | رگلاتور هوای خشک هرکولس | رگلاتور هوای خشک گلور

گاز ترکیبی P10 | مخلوط گاز پیتن | گاز پی تن | گاز آرگو متان| گاز کالیبراسیون |Calibration gas p10

کالیبراسیون | گازهای کالیبراسیون|کاربرد گازهای کالیبراسیون | گازهای ترکیبی وکالیبراسیون |مخلوط های گازی| گازهای مخلوط |کاربرد گازهای مخلوط | مخلوط های گازی و گاز میکس وارداتی

کیفیت محصولات سپهر گاز کاویان

می دانیم که در دنیایی متغیر زندگی می کنیم. این تغییرات می تواند به گونه های مختلفی مطرح گردد مانند تغییرات زمانی- مکانی- فرهنگی اجتماعی و...... این تغییر همواره همراه ما بوده و باید یا آن را پذیرفته و همگام با آن شویم یا در مقابل آن مقاومت کنیم.
شرکت سپهر گاز کاویان با میزان توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان بصورت کارا بحث کیفیت محصول خود را ملاک میداند و براین تلاش است که با تلاش روز افزون کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشد .
کیفیت در همه ابعاد سازمان(بازاریابی تحقیق و توسعه طراحی و تولید محصول و خدمات پس از فروش)مصداق دارد.پس ایجاد تغییر چه در داخل سازمان چه در خارج ان بهبود کیفیت محصول را می طلبد.
شرکت سپهر گاز کاویان با تطبیق بر استاندارد ، تطبیق با کاربرد ، تطبیق با هزینه ، تطبیق با نیازهای پنهان خواهان کسب رضایتمندی و حفظ کلیه مشتریان خود می باشد.
سپهر گاز کاویان کیفیت را انطباق با نیازهای و خواسته های حال و آینده مشتری می نماید.ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گاز های کاربردی در بیمارستان‌ها

سپهر گاز کاویان تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و طبی برای صنایع پزشکی و اتاق عمل و آزمایشگاههای تخصصی و MRI بصورت سیلندر کپسول آماده ارائه خدمت می باشد.
گازهای مورد مصرف به شرح ذیل می باشد :

گاز نیتروژن | گاز نیتروژن صنعتی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99 و99.999 و99.9995و99.9999 Nitrogen Gas | N2 | | رگلاتور نیتروژن کسولد | رگلاتور نیتروژن دراستار | رگلاتور نیتروژن هریس | رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور نیتروژن گلور

گاز اکسیژن | گاز اکسیژن صنعتی | گاز اکسیژن طبی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و 99.9 و99.999 و99.9995و99.9999 |Oxygen Gas | O2 | رگلاتور اکسیژن کسولد | رگلاتور اکسیژن دراستار | رگلاتور اکسیژن هریس | رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور اکسیژن گلور

گاز آرگون | گاز آرگون صنعتی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 Argon Gas | AR | | رگلاتور آرگون کسولد | رگلاتور آرگون دراستار | رگلاتور آرگون هریس | رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور آرگون گلور

گاز هلیوم | گاز هلیم | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Helium Gas | HE | | رگلاتور هلیوم کسولد | رگلاتور هلیوم دراستار | رگلاتور هلیم هریس | رگلاتور هلیم هرکولس | رگلاتور هلیم گلور

گاز نیتروز اکساید | گاز نیتروس اکساید|گاز نیتروس اکساید طبی | گاز نیتروس اکساید خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید99و99.9 و99.5 Nitrous Oxide | N2O | | رگلاتور نیتروز اکساید کسولد | رگلاتور نیتروس اکساید دراستار | رگلاتور نیتروس اکساید هریس | رگلاتور نیتروس اکساید هرکولس | رگلاتور نیتروس اکساید گلور

نیتروژن مایع | نیتروژن مایع صنعتی| نیتروژن مایع خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید 99.9 و99.999 و99.9995 | Liquid Nitrogen | N2|

گاز دی اکسید کربن | گاز دی اکسید کربن طبی | گاز دی اکسید کربن صنعتی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و 99.99 و 99.999و99.9995 |CO2 | Carbon dioxide| رگلاتور دی اکسید کربن کسولد | رگلاتور دی اکسید کربن دراستار | رگلاتور دی اکسید کربن هریس | رگلاتور دی اکسید کربن هرکولس | رگلاتور

دی اکسید کربن گلور

گاز هیدروژن | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گاز هیدروژن صنعتی | گرید 99.9995 و 99.999 و99.9999 |H2 | Hydrogen | رگلاتور هیدروژن کسولد | رگلاتور هیدروژن دراستار | رگلاتور هیدروژن هریس | رگلاتور هیدروژن هرکولس | رگلاتور هیدروژن گلور

گاز استیلن | گاز استیلن صنعتی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و99.6 و99.5 |C2H2 |Acetylene| رگلاتور استیلن کسولد | رگلاتور استیلن دراستار | رگلاتور استیلن هریس | رگلاتور استیلن هرکولس | رگلاتور استیلن گلور

گاز هوای خشک |گاز هوای سنتر | گاز هوای خشک صنعتی | گاز هوای خشک آزمایشگاهی | گاز هوای خشک خالص ازمایشگاهی وارداتی |گرید 99.99 و 99.999 | Z.AIR | رگلاتور هوای خشک کسولد | رگلاتور هوای خشک دراستار | رگلاتور هوای خشک هریس | رگلاتور هوای خشک هرکولس | رگلاتور هوای خشک گلور

کیفیت گازهای سپهرگازکاویان

می دانیم که در دنیایی متغیر زندگی می کنیم. این تغییرات می تواند به گونه های مختلفی مطرح گردد مانند تغییرات زمانی- مکانی- فرهنگی اجتماعی و...... این تغییر همواره همراه ما بوده و باید یا آن را پذیرفته و همگام با آن شویم یا در مقابل آن مقاومت کنیم.
شرکت سپهر گاز کاویان با میزان توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان بصورت کارا بحث کیفیت محصول خود را ملاک میداند و بر این تلاش است که با تلاش روز افزون کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشد .
کیفیت در همه ابعاد سازمان(بازاریابی تحقیق و توسعه طراحی و تولید محصول و خدمات پس از فروش)مصداق دارد.پس ایجاد تغییر چه در داخل سازمان چه در خارج آن بهبود کیفیت محصول را می طلبد.
شرکت سپهر گاز کاویان با تطبیق بر استاندارد ، تطبیق با کاربرد ، تطبیق با هزینه ، تطبیق با نیازهای پنهان خواهان کسب رضایتمندی و حفظ کلیه مشتریان خود می باشد.
سپهر گاز کاویان کیفیت را انطباق با نیازهای و خواسته های حال و آینده مشتری می نماید.ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گازهای کاربردی در پتروشیمی‌ها

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بهره برداری از واحد تولید کود شیمیایی شیراز، در سال ۱۳۴۲ آغاز به کار کرد. این شرکت با گسترش صنعت در قالب سه طرح عمرانی در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۶۵ مرحله گسترش نخستین خود را، پشت سر گذاشت.
فعالیت این شرکت، در زمینه تولید کود شیمیایی و مواد اساسی پتروشیمیایی و شیمیایی باعث خودکفایی ایران از مواد نام برده شد. راه اندازی مجتمع‌های پتروشیمی گوناگون مانند: فارابی، خارک، پاسارگاد، کربن اهواز، رازی (شاپور سابق) و طرح‌های توسعه پتروشیمی شیراز از اقدامات این شرکت در مرحله گسترش آغازین خود بوده‌است.
فعالیت‌ها
فعالیت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال‌های جنگ ایران و عراق تا اواسط سال ۱۳۶۷ به حداقل خود رسید. بااین وجود، این شرکت طرح توسعه پتروشیمی شیراز را در این مرحله زمانی تکمیل کرد. همچنین روند فعالیت این شرکت در احداث پالایشگاه شازند متوقف گردید.
پس از جنگ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مرحله تجدید حیات و نوسازی را شروع کرد.
بازسازی مجتمع‌های خسارت دیده در جنگ، در طول برنامه اول توسعه، در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳، بهره برداری از طرح‌های بنیادی مانند پتروشیمی اصفهان، اراک و تکمیل مجتمع بندرامام گسترش صادرات و خصوصی سازی و سود دهی در برنامه پنج ساله دوم در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ و افزایش تولید سالانه تولیدات از ۴/۲ به ۱۱ میلیون تن در سال، با بهره برداری از برنامه‌های باقی‌مانده از برنامه پنج ساله اول، از اقدامات و پیشرفت‌های این شرکت، در مرحله بازسازی و تجدید حیات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، به شمار می‌رود.
در مراحل بعدی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، با گسترش صادرات و توسعه صنعت در صادرات غیر نفتی و همچنین توسعه خصوصی سازی و توجه ویژه به پژوهش و پیشرفت مرحله جهش و تثبیت خود را، پشت سر نهاد.
صنایع پتروشیمی بخشی از صنعت شیمی است که محصولاتش را از نفت خام یا گاز طبیعی تولید می‌کند. صنعت پتروشیمی ایران در آغاز راه است. کارخانجات این صنعت در بندر امام خمینی (ماهشهر) متمرکز است.

کودهای شیمیایی مانند: فسفات‌ها و نیترات ها، مواد اولیه پلاستیک مانند: پی وی سی (PVC) و دی او پی (DOP)، پاک کننده و باکتری کشها و اسیدها مانند: اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، آمونیاک و ... فرآورده‌های صنعت پتروشیمی ایران است.

محصولات صنایع پتروشیمی ایران

محصولات عمده‌ای که توسط واحدهای صنایع پتروشیمی ایران تولید می‌شوند عمدتا عبارتند از:
کودهای شیمیایی، اوره، فسفات دی‌آمونیم، کودهای مخلوط نیترات آمونیم، مواد اولیه پلاستیک، پی ـ وی ـ سی و دی ـ او ـ پی، مواد شیمیایی نظیر اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، آمونیاک، گوگرد، دوده و...
با این حال، این محصولات در مقایسه با ده ها هزار مشتقی که از نفت و گازهای طبیعی به کمک تکنولوژی پیشرفته پتروشیمیایی بدست می‌آید، بسیار اندک بوده، نشان می‌دهد که باید همت و تلاش بیشتری در این زمینه باید بکار برد تا به واقعیت نزدیکتر شد.

گاز های کاربردی در صنعت پتروشیمی

سپهر گاز کاویان تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و طبی برای صنایع پترو شیمی بصورت سیلندر (کپسول) آماده ارائه خدمت می باشد.
گازهای مورد مصرف این صنعت به شرح ذیل می باشد :

گاز ترکیبی P10 | مخلوط گاز پیتن | گاز پی تن | گاز آرگو متان| گاز کالیبراسیون |Calibration gas p10
کالیبراسیون | گازهای کالیبراسیون||کاربرد گازهای کالیبراسیون | گازهای ترکیبی وکالیبراسیون |مخلوط های گازی| گازهای مخلوط |کاربرد گازهای مخلوط | مخلوط های گازی و گاز میکس وارداتی

گاز نیتروژن | گاز نیتروژن صنعتی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99 و99.999 و99.9995و99.9999 | Nitrogen Gas | N2 | رگلاتور نیتروژن کسولد | رگلاتور نیتروژن دراستار | رگلاتور نیتروژن هریس | رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور نیتروژن گلور

گاز اکسیژن | گاز اکسیژن صنعتی | گاز اکسیژن طبی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و 99.9 و99.999 و99.9995و99.9999 | Oxygen Gas | O2 | رگلاتور اکسیژن کسولد | رگلاتور اکسیژن دراستار | رگلاتور اکسیژن هریس | رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور اکسیژن گلور

گاز آرگون | گاز آرگون صنعتی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Argon Gas | AR | رگلاتور آرگون کسولد | رگلاتور آرگون دراستار | رگلاتور آرگون هریس | رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور آرگون گلور

گاز هلیوم | گاز هلیم | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Helium Gas | HE | | رگلاتور هلیوم کسولد | رگلاتور هلیوم دراستار | رگلاتور هلیم هریس | رگلاتور هلیم هرکولس | رگلاتور هلیم گلور

گاز نیتروز اکساید | گاز نیتروس اکساید|گاز نیتروس اکساید طبی | گاز نیتروس اکساید خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید99و99.9 و99.5 Nitrous Oxide | N2O | | رگلاتور نیتروز اکساید کسولد | رگلاتور نیتروس اکساید دراستار | رگلاتور نیتروس اکساید هریس | رگلاتور نیتروس اکساید هرکولس | رگلاتور نیتروس اکساید گلور

نیتروژن مایع | نیتروژن مایع صنعتی| نیتروژن مایع خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید 99.9 و99.999 و99.9995 | Liquid Nitrogen | N2 | |

گاز دی اکسید کربن | گاز دی اکسید کربن طبی | گاز دی اکسید کربن صنعتی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و 99.99 و 99.999و99.9995 |CO2 | Carbon dioxide| رگلاتور دی اکسید کربن کسولد | رگلاتور دی اکسید کربن دراستار | رگلاتور دی اکسید کربن هریس | رگلاتور دی اکسید کربن هرکولس | رگلاتور

دی اکسید کربن گلور

گاز هیدروژن | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گاز هیدروژن صنعتی | گرید 99.9995 و 99.999 و99.9999 |H2 | Hydrogen | رگلاتور هیدروژن کسولد | رگلاتور هیدروژن دراستار | رگلاتور هیدروژن هریس | رگلاتور هیدروژن هرکولس | رگلاتور هیدروژن گلور

گاز استیلن | گاز استیلن صنعتی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و99.6 و99.5 |C2H2 |Acetylene| رگلاتور استیلن کسولد | رگلاتور استیلن دراستار | رگلاتور استیلن هریس | رگلاتور استیلن هرکولس | رگلاتور استیلن گلور

گاز هوای خشک |گاز هوای سنتر | گاز هوای خشک صنعتی | گاز هوای خشک آزمایشگاهی | گاز هوای خشک خالص ازمایشگاهی وارداتی |گرید 99.99 و 99.999 | Z.AIR|مخلوط گاز یا

ترکیب گاز میکس20.5% O2*N2 | رگلاتور هوای خشک کسولد | رگلاتور هوای خشک دراستار | رگلاتور هوای خشک هریس | رگلاتور هوای خشک هرکولس | رگلاتور هوای خشک گلور

کیفیت محصول سپهر گاز کاویان

می دانیم که در دنیایی متغیر زندگی می کنیم. این تغییرات می تواند به گونه های مختلفی مطرح گردد مانند تغییرات زمانی- مکانی- فرهنگی اجتماعی و...... این تغییر همواره همراه ما بوده و باید یا آن را پذیرفته و همگام با آن شویم یا در مقابل آن مقاومت کنیم.
شرکت سپهر گاز کاویان با میزان توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان بصورت کارا بحث کیفیت محصول خود را ملاک میداند و بر این تلاش است که با تلاش روز افزون کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشد .
کیفیت در همه ابعاد سازمان (بازاریابی تحقیق و توسعه طراحی و تولید محصول و خدمات پس از فروش) مصداق دارد.پس ایجاد تغییر چه در داخل سازمان چه در خارج آن بهبود کیفیت محصول را می طلبد.
شرکت سپهر گاز کاویان با تطبیق بر استاندارد ، تطبیق با کاربرد ، تطبیق با هزینه ، تطبیق با نیازهای پنهان خواهان کسب رضایتمندی و حفظ کلیه مشتریان خود می باشد.
سپهر گاز کاویان کیفیت را انطباق با نیازها و خواسته های حال و آینده مشتری می نماید.ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گازهای مصرفی دارو سازیها

سپهر گاز کاویان تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و طبی برای دارو سازی ها و آزمایشگاههای تخصصی و MRI بصورت سیلندر کپسول آماده ارائه خدمت می باشد.
گازهای مورد مصرف به شرح ذیل می باشد :

گاز نیتروژن | گاز نیتروژن صنعتی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی

گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99 و99.999 و

99.9995و99.9999 | Nitrogen Gas | N2

رگلاتور نیتروژن کسولد | رگلاتور نیتروژن دراستار 

رگلاتور نیتروژن هریس|رگلاتور نیتروژن هرکولس|رگلاتور نیتروژن گلورستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گازهای کاربردی در صنعت سیمان سازی

صنعت سیمان در ایران

نخستین مراحل کاربرد سیمان در ایران به وسیله خارجی ها به منظور مصرف در اماکن و تاسیسات خود از قبیل کلیساها ، سفارتخانه ها و بنادر تجارتی و نظایر آن وارد ایران گردید ولی تحولات اجتماعی و حرکات صنعتی شدن کشور ، لزوم تهیه سیمان را روز به روز زیادتر نمود و از زمانی که احداث ساختمان های بزرگ همچون ساختمان راه آهن دولتی ، پل ها و تونل ها و ایستگاهها آغاز گردید سیمان نیز در گروه اقلام وارداتی کشور قرار گرفت ، نظر به اینکه کالای مزبور در داخل تولید نمی گردید، لذا همه ساله مبالغی ارز برای ورود آن از کشور خارج می شد، در حالی که مواد اولیه به منظور تولید سیمان در داخل کشور به وفور موجود بود.
از این رو دولت تصمیم گرفت . ماشین آلات لازم را برای احداث کارخانه کوچکی با ظرفیت تولیدی یکصد تن سیمان در روز خریداری نماید ، و در سال ۱۳۱۰ از محل عایدات قند و شکر که جهت مخارج احداث راه آهن تخصیص یافته بود ، برای تاسیس کارخانه سیمان اقدام به عمل آمد و در بهمن ماه ۱۳۱۰ در هفت کیلومتری جنوب تهران نزدیک به کوههای بی بی شهر بانو و کوه سرسره احداث کارخانه سیمان آغاز شد ، و در دیماه ۱۳۱۲ خاتمه پذیرفت و ماشین های آن از کارخانه اف ال اسمیت (F.L. SMIDT) دانمارکی خریداری و نصب گردید و کارخانه اواخر سال ۱۳۱۲ رسماً شروع به بهره برداری نمود .
اما نظر به اینکه مصرف سیمان روز به روز زیادتر می شد و محصول کارخانجات فوق ، احتیاجات داخلی را پاسخگو نبود ، لذا کارخانه جدید دیگری با ظرفیت روزانه ۲۰۰ تن سیمان در جنوب کارخانه اولیه تاسیس و در سال ۱۳۱۵ ساختمان سازی آن شروع و در اوایل سال ۱۳۱۶ خاتمه یافت و ماشین آلات کارخانه جدید از کارخانه پولیزیوس (Polysius) آلمان خریداری و نصب گردید.
استقبال مردم از سیمان ، دولت را بر آن داشت تا کارخانه سیصد تنی دیگری از کارخانه پولیزیوس خریداری و در مجاورت کوره های یکصد تنی و دویست تنی موجود نصب نمایدو کلیه اقدامات لازم برای خرید ماشین آلات و ساخت مزبور آغاز گردید ولی بعلت شروع جنگ جهانی دوم و عدم ارتباط با کشور آلمان ، تکمیل طرح متوقف ماند.
بالاخره در سال ۱۳۳۰ بنا به پیشنهاد شرکت مصالح ساختمانی و موافقت سازمان برنامه برای راه اندازی این کارخانه که حدود ۵۷ درصد ساختمان های مربوط به آن در خلال سال های ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰ به پایان رسیده بود اقدام به عمل آمد که سرانجام با خرید ماشین آلات از کمپانی پولیزیوس آلمان و نصب آن در شش ماهه دوم سال ۱۳۳۴ بهره برداری از کارخانه سیصد تنی شروع گردید. در سال ۱۳۱۷ فکر ایجاد یک کارخانه سیصد تنی در ناحیه لرستان و سه کارخانه یکصد تنی در تبریز، مشهد و شیراز جزء برنامه کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفت که بعلت بروز جنگ بین المللی دوم عملیات اجرایی آنها راکد ماند.

گاز های کاربردی در صنعت سیمان سازی

سپهر گاز کاویان تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و طبی برای صنایع سیمان سازی بصورت سیلندر کپسول آماده ارائه خدمت می باشد.
گازهای مورد مصرف این صنعت به شرح ذیل می باشد :

گاز ترکیبی P10 | مخلوط گاز پیتن | گاز پی تن | گاز آرگو متان| گاز کالیبراسیون |Calibration gas p10

گاز نیتروژن | گاز نیتروژن صنعتی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی | گاز نیتروژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99 و99.999 و99.9995و99.9999 | Nitrogen Gas | N2 | رگلاتور نیتروژن کسولد | رگلاتور نیتروژن دراستار | رگلاتور نیتروژن هریس | رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور نیتروژن گلور

گاز اکسیژن | گاز اکسیژن صنعتی | گاز اکسیژن طبی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی | گاز اکسیژن خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و 99.9 و99.999 و99.9995و99.9999 | Oxygen Gas | O2 | رگلاتور اکسیژن کسولد | رگلاتور اکسیژن دراستار | رگلاتور اکسیژن هریس | رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور اکسیژن گلور

گاز آرگون | گاز آرگون صنعتی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی | گاز آرگون خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Argon Gas | AR | رگلاتور آرگون کسولد | رگلاتور آرگون دراستار | رگلاتور آرگون هریس | رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور آرگون گلور

گاز هلیوم | گاز هلیم | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی | گاز هلیوم خالص آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.99و99.999 و99.9995و99.9999 | Helium Gas | HE | | رگلاتور هلیوم کسولد | رگلاتور هلیوم دراستار | رگلاتور هلیم هریس | رگلاتور هلیم هرکولس | رگلاتور هلیم گلور

گاز نیتروز اکساید | گاز نیتروس اکساید|گاز نیتروس اکساید طبی | گاز نیتروس اکساید خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید99و99.9 و99.5 Nitrous Oxide | N2O | | رگلاتور نیتروز اکساید کسولد | رگلاتور نیتروس اکساید دراستار | رگلاتور نیتروس اکساید هریس | رگلاتور نیتروس اکساید هرکولس | رگلاتور نیتروس اکساید گلور

نیتروژن مایع | نیتروژن مایع صنعتی| نیتروژن مایع خالص آزمایشگاهی وارداتی |گرید 99.9 و99.999 و99.9995 | Liquid Nitrogen | N2 | |

گاز دی اکسید کربن | گاز دی اکسید کربن طبی | گاز دی اکسید کربن صنعتی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی | گاز دی اکسید کربن آزمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و 99.99 و 99.999و99.9995 |CO2 | Carbon dioxide| رگلاتور دی اکسید کربن کسولد | رگلاتور دی اکسید کربن دراستار | رگلاتور دی اکسید کربن هریس | رگلاتور دی اکسید کربن هرکولس | رگلاتور دی اکسید کربن گلور

گاز هیدروژن | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی | گاز هیدروژن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گاز هیدروژن صنعتی | گرید 99.9995 و 99.999 و99.9999 |H2 | Hydrogen | رگلاتور هیدروژن کسولد | رگلاتور هیدروژن دراستار | رگلاتور هیدروژن هریس | رگلاتور هیدروژن هرکولس | رگلاتور هیدروژن گلور

گاز استیلن | گاز استیلن صنعتی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی | گاز استیلن خالص ازمایشگاهی وارداتی | گرید 99.9 و99.6 و99.5 |C2H2 |Acetylene| رگلاتور استیلن کسولد | رگلاتور استیلن دراستار | رگلاتور استیلن هریس | رگلاتور استیلن هرکولس | رگلاتور استیلن گلور

گاز هوای خشک |گاز هوای سنتر | گاز هوای خشک صنعتی | گاز هوای خشک آزمایشگاهی | گاز هوای خشک خالص ازمایشگاهی وارداتی |گرید 99.99 و 99.999 | Z.AIR|مخلوط گاز یا ترکیب گاز میکس20.5% O2*N2 | رگلاتور هوای خشک کسولد | رگلاتور هوای خشک دراستار | رگلاتور هوای خشک هریس | رگلاتور هوای خشک هرکولس | رگلاتور هوای خشک گلور

کیفیت محصول سپهر گاز کاویان

می دانیم که در دنیایی متغیر زندگی می کنیم. این تغییرات می تواند به گونه های مختلفی مطرح گردد مانند تغییرات زمانی- مکانی- فرهنگی اجتماعی و...... این تغییر همواره همراه ما بوده و باید یا آن را پذیرفته و همگام با ان شویم یا در مقابل آن مقاومت کنیم.
شرکت سپهر گاز کاویان با میزان توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان بصورت کارا بحث کیفیت محصول خود را ملاک میداند و بر این تلاش است که با تلاش روز افزون کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشد .
کیفیت در همه ابعاد سازمان(بازاریابی تحقیق و توسعه طراحی و تولید محصول و خدمات پس از فروش) مصداق دارد.پس ایجاد تغییر چه در داخل سازمان چه در خارج آن بهبود کیفیت محصول را می طلبد.
شرکت سپهر گاز کاویان با تطبیق بر استاندارد ، تطبیق با کاربرد ، تطبیق با هزینه ، تطبیق با نیازهای پنهان خواهان کسب رضایتمندی و حفظ کلیه مشتریان خود می باشد.
سپهر گاز کاویان کیفیت را انطباق با نیازهای و خواسته های حال و آینده مشتری می نماید.


مشخصات فنی گازها

افتخارات شرکت

ایزو17025

شرکت سپهر گاز کاویان

دارنده گواهینامه IS017025 از مرکز تائید صلاحیت ایران

گواهینامه آزمایشگاه آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارددارنده گواهینامه آزمایشگاه آزمون و گواهینامه آزمایشگاه کالیبراسیون از اداره استاندارد

خبرنامه ایمیلی

طراحی و پشتیبانی در فناوری اطلاعات جوان رایان